Studio B&M

Ochrana krajiny, krajinné plánování
Výzkumy vztahů v krajině, návrhy rozvoje a využití krajiny, harmonizace krajinných struktur a vztahů v krajině, návhry parků a
výsadby zeleně

Krajinný ráz
Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz, preventivní hodnocení krajinného rázu, návrhy strategie ochrany krajinného rázu

Územní plánování
Zpracování územně analytických podkladů ochrany přírody a krajinného rázu, návhry optimalizace rozvoje sídel, generely

Ochrana přírody a životního prostředí
Plány péče, systematické průzkumy území, zpracování koncepcí ochrany přírody, hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000, hodnocení EIA/SEA

Plánování zahrady a domu
Návrhy umístění, orientace a a optimálního uspořádání domu, návrhy zahrad, zpracování zadání pro architekta.

Poradenská činnost, přednášky, metodiky
Výuka a přednášky na téma ochrana krajiny a krajinného rázu, optimalizace výstavby, zpracování metodik.

 

Hodnocení vlastností krajiny, krajinné plánování,
harmonizace staveb a jiných záměrů v krajině,
koncepční návrhy rozvoje využití krajiny, tvorba metodik
řešení interiérů a exteriéru domů a zahrad

Member of Lanscape Assessment and Planning group LANDAP

© Studio B&M, 2008